Almindelige salgs - og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse

1.1 LFS Kemi A/S (”Virksomhedens”) almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om virksomhedens salg og levering af produkter.

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede af-talegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter.

 

3. Pris og betaling

3.1 Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

3.2 Betalingsbetingelserne er løbende måned + 12 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

4. Forsinket betaling

4.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

 

5.2 Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

6. Levering

6.1 Virksomheden leverer solgte produkter ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

 

7. Reklamation

7.1 Hvis kunden opdager en fejl eller mangel ved leverancen, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

7.2 Virksomheden modtager ikke produkter retur uden foregående aftale.

 

8. Force Majeure

8.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftale-grundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

9. Gældende ret og værneting

9.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol og efter dansk ret.


LFS Kemi | © 2016